Udgravning af den undersøiske stenalderboplads i Tybrind Vig på Vestfyn

Gruppen var initiativtager til, og ansvarlig for basislejren og den tekniske og dykkermæssige del af Tybrind Vig Projektet, som fandt sted i årene 1978 – 1987 – den første større systematiske udgravning i Nordeuropa af en stenalderboplads under vandet, som foregik i et nært og frugtbart samarbejde med Institut for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet under ledelse af lektor mag. Art. Søren H. Andersen.

 

Gruppens indsats var i disse år helt afgørende for opbygningen og gennemførelse af udgravningen, hvor deltagernes forskellige arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund var et kæmpe plus i produktudviklingen af udgravningsmateriel, og udviklingen af den nødvendige teknik, arbejdsgang og metodik, hvor der sideløbende med de videnskabelige resultater, blev opnået en mængde nye vigtige udgravnings tekniske erfaringer som har ført til meget vigtige fremskridt mht. dokumentation af undersøiske stenalderbopladser, hvilket har vakt betydelig opmærksomhed ikke blot her i landet, men også internationalt.

 

1970
Hans Dal foretager den første dykning i Tybrind Vig.
1970 – 75
Fortsatte dykninger i Tybrind Vig efter oldsager.
1975
Hans Dal finder Tybrind Vig bopladsen. Hundredvis af oldsager tages op
1976
Samarbejdet med lektor, mag. art. Søren H. Andersen, Forhistorisk Arkæologisk Institut starter. Marine – Arkæologisk – Gruppe stiftes.
De første skeletdele og den første padleåre bliver fundet i Tybrind Vig.
1977
Marine – Arkæologisk – Gruppe holder 8 dages ferie i Tybrind Vig og rekognoscerer i området.
1978
Marinarkæologisk møde på Moesgård. Det besluttes at foretage en prøveudgravning

TYBRIND
VIG PROJEKTET 1978: 17.07.1978 – 01.08.1978
Der startes i A-området og der flyttes senere til B-området.
Der indkøbes en højtrykskompressor, gummibåd, påhængsmotor og en bådtrailer.
1979

TYBRIND
VIG PROJEKTET 1979: 09.07.1979 – 30.07.1979

Stammebåd – I findes, et kvinde- og barneskelet, en fiskekrog findes med et bevaret
stykke af snøren bundet med et dobbelt halvstik, samt en velbevaret bue

1980
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1980: 29.06.1980 – 15.08.1980
Stammebåd – I graves fri og hæves. En mønstret padleåre findes.
Der skæres skiver af egestammer til dendrokronologi. Der laves udstillinger i Provinsbanken og på Fredericia Rådhus
1981
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1981: 04.07.1981 – 26.07.1981
Der findes en stor hvalknogle, en fugle pil og en træhammer.
Der indkøbes en Dorry – båd med påhængsmotor og en bådtrailer, samt et genoplivningsapparat.
Søren H. Andersen starter med aftenskoleundervisning om arkæologi i Fredericia gennem F.O.F.
1982
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1982: 22.05.1982 – 30.05.1982
Etablering af målesystemet.12.07.1982 -17.08.1982Stammebåd-2 bliver fundet og hævet. Der findes et “toftetræ”.
Der indkøbes en Rosenbauer centrifugalpumpe
Der konstrueres en transportbåd vha. fjernvarmerør.
Udstilling i Sparekassen Sydjylland
1983
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1983: 11.07.1983 – 07.08.1983
Marine – Arkæologisk – Gruppe konstruerer en stor pontonflåde, samt 4 stk. ejectorpumper.
Der indkøbes 5 tørdragter, 5 flaskesæt og 5 redningsveste.
TV-Fredericia optager en film om Projektet.
Der findes en ornamenteret hjortetaksøkse
1984
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1984: 01.07.1984 – 12.08.1984
Der findes et åreblad, et kasteredskab samt en gaffelgren.
Der indkøbes en skurvogn og en påhængsmotor
1985
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1985: 28.06.1985 – 10.08.1985
Der indkøbes et nyt undervandsfotoudstyr.
Der findes et stykke af en ruse, snor og tekstiler.
Piet Van Deurs optager et TV-program om projektet i serien
“Vi graver”. Der indkøbes nye brandslanger.
1986
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1986: 28.06.1986 – 10.08.1986
Der findes en padleåre med ornamentik på begge sider af bladet, samt en komplet bue.
Marine – Arkæologisk – Gruppe konstruerer i løbet af vinteren en profilskinne. Der indkøbes en ny HT-kompressor.
1987
TYBRIND
VIG PROJEKTET 1987: 06.07.1987 – 31.07.1987
Den sidste udgravningskampagne i Tybrind Vig. I samarbejde med TV-Båndværkstedet laves der en film om
Marine – Arkæologisk – Gruppe, og Tybrind Vig Projektet. Der findes et træ – økseskaft.
Alt udgravningsmateriel sælges til MARE-Gruppen.
Marine- Arkæologisk – Gruppe får overdraget
M/S Louise af Fredericia Havnevæsen.

 

Tybrind Vig Projektet sluttede i 1987 og bopladsen havde givet nye vigtige fund fra jægertidens materielle kultur og den tilknyttede teknologi.

Vi lærte hvorledes en undersøisk stenalderboplads kan udgraves under vandet, og hvilken teknik der er nødvendig for at kunne foretage sådanne undersøgelser, og den know-how vi opnåede – både arkæologisk og teknisk set – har været med til at åbne nye veje og muligheder for marinarkæologiske bopladsundersøgelser.

Gruppens medlemmer brugte i disse år al deres fritid og ferie med at tilrettelægge udgravningskampagnerne, søge om penge, og vedligeholde og fremstille nyt udgravningsmateriel. Alle dem der var med i Projektet kan i dag være stolte over at have deltaget i dette enestående pionerarbejde, der gennem 10 somre dannede rammen om et fantastisk sammenhold og kammeratskab.
Siden har gruppen systematisk forøget den tekniske, dykkermæssige og arkæologiske kompetence, dels gennem samarbejdet med forskellige museer, institutioner og marinarkæologer, dels ved selvstudium og ved at deltage i arkæologiske kurser ved Folkeuniversitetet og Aarhus Universitet/Moesgård

Siden afslutningen af Tybrind Vig Projektet har gruppen forsat rekognosceret efter nye submarine stenalderbopladser i det nordlige Lillebælt og fandt i 1990 en ny undersøiske stenalderboplads “Ronæs Skov “i Gamborg Fjord, Vestfyn, med lige så gode bevaringsforhold for organisk materiale som i Tybrind Vig, hvor der er blevet foretaget undersøgelser i 1992, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004.

I august måned 2005 deltog gruppen i en uge i (Se filmklip fra Projekt Nekselø – 2005), i samarbejde med marinarkæolog Anders Fischer og Kalundborg Sportsdykkerklub, hvor gruppen havde ansvaret for den tekniske- og dykkermæssige del af undersøgelsen af et fiskegærde.

 

I 2005 indgik Marine – Arkæologisk – Gruppe en samarbejdsaftale med WM Trædateringslaboratoriet Wormianum – Moesgård Museum – et forskningsprojekt om opbygningen af en dendrokronologisk grundkurve for egetræ i forhistorisk tid. Med mange års erfaring med undervandsarkæologi i Gamborg Fjord og Tybrind Vig, er det Marine – Arkæologisk – Gruppe`s opgave at rekognoscere, registrere og skære træskiver af egestammer i Lillebælt og i de omkringliggende fjorde og vige. I 2006, 2007, 2008 og 2009 er der blevet rekognosceret efter undersøiske stenalderbopladser og træstammer i Gamborg Fjord, Vestfyn, samt omkring Brandsø i Lillebælt.

Gennem årene har gruppen optrådt som marinarkæologiens vogtere og er fremkommet med mange indberetninger om den nedbrydning der i disse år foregår på de undersøiske stenalderbopladser.Som følge af et kraftigt iltsvind i de danske farvande med dertil følgende ålegræsdød, og de kraftige storme der har hærget i de sidste år, er de undersøiske fortidsminder meget truet af naturens kræfter. Derfor foretager gruppen hele året rundt besigtigelsesdykninger og redningsgravninger i forbindelse med akut nedbrydningstruede fund.

En altafgørende faktor for at gruppen har kunnet fortsætte med marinarkæologiske undersøgelser gennem så mange år har været den fantastiske opbakning vi har opnået – både økonomisk og på anden vis, og uden den støtte havde vi ikke kunne fortsætte. Det er derfor vort håb, at vi også fremover vil opnå økonomisk støtte så vi kan fortsætte det pionerarbejde som vi startede op for over 40 år siden.